Gwarancja depozytów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zapewniającą wypłatę depozytów zgromadzonych w bankach objętych polskim systemem gwarantowania, w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i złożeniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości.

 

Ochronie podlegają inne depozyty złotowe i walutowe

 

 

  • osób fizycznych, 
  • osób prawnych, w tym jednostek samorzadu terytorialnego posiadających osobowość prawną,
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
 Czyje depozyty nie podlegaja ochronie:
  • Skarbu Państwa, 
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).
Wysokośc gwarancji:
Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.
Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
  • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
  • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

 Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG ?

Tak, stanowi ona nadal wierzytelność deponenta do banku. Po ogłoszeniu upadłości banku kwota ta może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w ramach postępowania upadłościowego. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości banku.

W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec posiadaczy rachunków bankowych.

 

 

 

W jakim terminie wypłacane są środki gwarantowane ?

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. od dnia zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W przypadkach określonych w art. 36 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji termin 7-dniowy może zostać wydłużony.

 

 

Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane ?

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, tel. 800569341, faks: 22 5830589, e-mail: kancelaria@bfg.pl, strona internetowa: https://www.bfg.pl Wypłat środków gwarantowanych może dokonywać w imieniu i na rachunek Funduszu podmiot uprawniony do reprezentacji lub inny podmiot, z którym Fundusz zawarł umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych, w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

 

 

-> Arkusz informacyjny dla deponentów

IPS-SGB

Klienci banków mogą zadawać sobie pytanie: czy pieniądze, jakie ulokowałem w moim banku, są bezpieczne?

Właśnie dla uniknięcia tego rodzaju wątpliwości i objęcia dodatkowo (obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) ochroną środki pieniężne ulokowane przez klientów w bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej, został stworzony system ochrony instytucjonalnej.

Bank Spółdzielczy w Sztumie od listopada 2015 r. jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), zapewniającego płynność i wypłacalność banku na zasadach określonych w zawartej Umowie Systemu Ochrony SGB w oparciu o Ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Uczestnicy tego systemu w ramach IPS-SGB, zgromadzili fundusze o wartości ponad 200 mln. złotych. Z tych funduszy może być udzielana  pomoc bankom, gdyby wystąpiły u nich problemy z płynnością. Aby znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia problemów z płynnością lub wypłacalnością poszczególnych banków należących do IPS-SGB, Banki dobrowolnie poddają się kontroli swojej działalności przez System IPS-SGB mający na celu ujawnienie sygnałów ostrzegawczych, które także mogą być ujawniane w ramach analizy porównawczej wyników wszystkich uczestniczących w systemie banków.

 

IPS-SGB to silny system ochrony,

który gwarantuje bezpieczeństwo powierzonych nam środków.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na opcjonalne pliki cookie lub zmienić swoje preferencje. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Zobacz więcej
Zobacz więcej