RODO

 

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Głównym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Co to jest RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

Najważniejsze pojęcia związane z RODO

  • Administrator – osoba lub firma, która ustala dlaczego i w jaki sposób będzie przetwarzała dane osobowe.

W ramach usług oferowanych przez nas administratorem jest Bank Spółdzielczy w Sztumie z siedzibą w Sztumie ul. Mickiewicza 36, 82-400 Sztum, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084617, NIP 579-000-70-50, REGON: 000496165

 

  • Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Twoje dane osobowe (np. imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer pesel, numer telefonu) przetwarzane są przez Bank w celach obsługi produktów i świadczonych usług. W zależności od posiadanego produktu zakres przetwarzanych danych ulega zmianie np. w przypadku obsługi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego zakres przetwarzanych danych będzie mniejszy niż w związku z obsługą kredytu gotówkowego.

 

  • Przetwarzanie – to operacje wykonywane na danych osobowych, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych itp.

Bank przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, podmioty współpracujące ze Spółdzielczą Grupą Bankową oraz podmioty współpracujące z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,

2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

3) realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,

4) dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,

5) zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,

6) rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,

7) realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,

8) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,

9) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f Rozporządzenia,

10) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

11) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

 

  • Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

W związku z przetwarzaniem przez Bank Twoich danych w celach wskazanych powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych mogą być:

1) podmioty i organy, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty oraz organy uprawnione do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art.104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,

2) podmioty, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. agencje Banku),

3) instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,

4) organy i podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 149 lub 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa, dotyczących obrotu instrumentami finansowymi,

5) biura informacji gospodarczej, działające na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,

6) podmioty współpracujące z Bankiem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty.


Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

a) Biuro Informacji Kredytowej S.A.;

b) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie,

c) Krajowy Rejestr Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

d) Związek Banków Polskich  z siedzibą w Warszawie,

e) Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.;

f)  Ministerstwo Finansów,

g) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

h) Komisja Nadzoru Finansowego;

i)  Narodowy Bank Polski,

j)  biura informacji gospodarczej;

k) banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

l)  podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty Przetwarzające np. agencje Banku Spółdzielczego w Sztumie, firmy informatyczne),

m) współpracujące z Bankiem podmioty zapewniające obsługę prawną,

n)  Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A. i Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń,

o) SGB Leasing Sp. z o.o.,

p) Idea Getin Leasing S.A.,

q)  Faktorzy S.A.

r)  Generali Investments TFI  S.A.

 

  • Inspektor Ochrony Danych – osoba powołana w celu zapewnienia stosowania przepisów RODO

W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych - Natalia Kamińska, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@bssztum.pl lub listownie na adres: Bank Spółdzielczy w Sztumie, ul. Mickiewicza 36, 82-400 Sztum.

 

  • Organ nadzorczy – niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych.

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez Bank Twoje dane osobowe naruszają przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  • Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Bank Spółdzielczy w Sztumie dzięki profilowaniu może zaproponować Ci oferty pasujące do Twoich potrzeb i możliwości.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane przetwarzane są przede wszystkim w celu zawarcia i realizacji umów zawartych z Bankiem. Nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż to konieczne. Czas przechowywania danych osobowych zależy np. od czasu trwania umowy.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wcześniej celów przetwarzania, tj.:

1) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, podmioty współpracujące ze Spółdzielczą Grupą Bankową oraz podmioty współpracujące z Bankiem,

2) obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

4) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

5) do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, na podstawie której Bank dokonuje przetwarzania.

 

Twoje prawa

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.  

W związku z przetwarzaniem przez Bank Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:

1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

6) prawo do przenoszenia danych do innego administratora, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

Ważne: W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Podanie danych w celu zawarcia i realizacji umowy z Bankiem ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Bankiem.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na opcjonalne pliki cookie lub zmienić swoje preferencje. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Zobacz więcej
Zobacz więcej