Zostań udziałowcem BS Sztum

 

Bank Spółdzielczy w Sztumie od ponad 100 lat pożycza, inwestuje i dba o finanse swoich klientów. Filozofia działania, która wypływa z naszej strategii, mówi że liczy się dla nas człowiek – Liczą się relacje.

Spółdzielczość to biznes który tworzony jest przez ludzi i ludziom służy. Wstępując w szeregi Udziałowca Banku Spółdzielczego w Sztumie masz realny wpływ na aktualną i przyszłą działalność Banku.

Bank Spółdzielczy w Sztumie posiada osobowość prawną i jest spółdzielnią prowadzącą swoją działalność na podstawie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, ustawy Prawo bankowe i ustawy Prawo spółdzielcze.

Zgodnie z art. 1 § 1 prawa spółdzielczego Bank Spółdzielczy jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

Dołączając do grona udziałowców Banku, będziesz m.in. mógł uczestniczyć w wydarzeniach oraz wyjazdach integracyjnych z pozostałymi członkami Banku.

 

Kto może zostać Udziałowcem?

Członkiem Banku Spółdzielczego w Sztumie (zgodnie ze Statutem Banku) może zostać:

 

1. Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na stałe lub prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, korzystająca z usług Banku, w tym co najmniej posiadająca rachunek bankowy.

 

2. Osoba prawna mająca siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, korzystająca z usług Banku, w tym co najmniej posiadająca rachunek bankowy.

 

 

Nowy członek Banku jest zobowiązany wnieść wpisowe w wysokości 10 zł, zadeklarować i wnieść co najmniej 7 udziałów, ale nie więcej niż 100 – wysokość jednego udziału wynosi 100 zł.

Wpisowe oraz zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie 30 dni od daty przyjęcia w poczet członków, w wybranej placówce Banku (lista dostępna TUTAJ). 

 

Jak dołączyć do grona Udziałowców BS Sztum?

Przyszły Udziałowiec Banku powinien wypełnić i złożyć pod rygorem nieważności pisemną deklarację przyjęcia w poczet członków.

 

  • Deklaracja przystąpienia w poczet członków Banku dla osoby fizycznej Pobierz 
  • Deklaracja przystąpienia w poczet członków Banku dla osoby prawnej Pobierz 

oraz 

  • Oświadczenie o znajomości właścicielskiego charakteru udziałów Pobierz
  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Pobierz

Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Banku w formie uchwały, w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji. Informacja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków jest wysyłana na piśmie do deklarującego w terminie 14 dni od podpisania decyzji.


Zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia do Rady Nadzorczej Banku odwołania na piśmie od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Banku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Rada Nadzorcza rozpatrzy odwołanie w terminie 90 dni od dnia otrzymania odwołania przez Bank. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.  

Udziałowiec ma prawo do...

1. Brania udziału w:

  • Zebraniach Przedstawicieli,
  • Zebraniach Grupy Członkowskiej, do której należy.
2. Wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w Statucie.
 
3. Otrzymania odpisu obowiązującego Statutu Banku.
 

4. Otrzymania odpisu regulaminów wydawanych na podstawie Statutu.

 

5. Zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.

 

6. Zaznajomienia się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi.

 

7. Żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności.

 

8. Udziału w nadwyżce bilansowej.

 

9. Żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustarcyjnych oraz informacji o ich realizacji.

 

10. Żądania zwrotu opłat dokonanych na udziały – uprawnienie to aktualizuje się co do udziałów obowiązkowych dopiero po ustaniu członkostwa w Banku Spółdzielczym (art. 10c ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych), a co do udziałów nieobowiązkowych powyższa reguła nie znajduje zastosowania.

 

11. Złożenia dyspozycji na wypadek śmierci.

 

WAŻNE! Członkowie Banku Spółdzielczego mają równe prawa – bez względu na ilość posiadanych udziałów. 

Udziałowiec ma obowiązek...

1. Wnieść wpisowe w wysokości 10 zł ( słownie: dziesięć złotych) oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 7 ( siedem) lecz nie więcej niż 100 (sto) udziałów.

 

2. Przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku.

 

3. Dbać o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczyć w realizacji jego zadań statutowych, dbać o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobiegać marnotrawstwu i działaniu na jego szkodę.
 
4. Zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji w terminie 30 dni od dnia ich zmiany.
 

5. Korzystać z usług Banku.

Ryzyko związane z członkostwem

1. Brak objęcia udziałów systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
 
2. Obowiązek uczestniczenia w pokrywaniu strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.
 
3. Ryzyko nieotrzymania dywidendy.
 
4. Ryzyko wstrzymania wypłaty udziałów.
 
5. Odpowiedzialność jako właściciel za funkcjonowanie Banku.
 
 

WAŻNE! Okres wypowiedzenia udziałów wynosi 6 miesięcy, a wypłata udziałów następuje w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli sprawozdania finansowego za rok, w którym upłynął okres wypowiedzenia, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Członkostwo ustaje na skutek...

1. Wystąpienia z Banku

Wypowiedzenia należy dokonać na piśmie. Okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy.

 

2. Wykreślenia z rejestru członków Banku, następującego w przypadku:

a) ograniczenia zdolności do czynności prawnych członka Banku,

b) utraty zdolności do czynności prawnych przez członka Banku,

c) niewykonywania przez członka Banku obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych.

 

3. Wykluczenia z Banku, które może nastąpić w przypadku:

a) działania na szkodę Banku,

b) uporczywego naruszania zasad określonych w Statucie oraz uchwałach organów Banku lub ich nieprzestrzegania,

c) niewykonania obowiązków statutowych,

d) niewniesienia w wymaganych Statutem terminach wpłat na udziały albo wpisowego.

 

4. Śmierci członka Banku – ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć lub ustanie osoby prawnej będącej członkiem Banku – ze skutkiem od dnia jej ustania.
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na opcjonalne pliki cookie lub zmienić swoje preferencje. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Zobacz więcej
Zobacz więcej