Gwarancja depozytów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zapewniającą wypłatę depozytów zgromadzonych w bankach objętych polskim systemem gwarantowania, w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i złożeniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości.

 

Ochronie podlegają inne depozyty złotowe i walutowe

 

 

  • osób fizycznych, 
  • osób prawnych, w tym jednostek samorzadu terytorialnego posiadających osobowość prawną,
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
 Czyje depozyty nie podlegaja ochronie:
  • Skarbu Państwa, 
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).
Wysokośc gwarancji:
Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.
Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
  • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
  • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

 Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG ?

Tak, stanowi ona nadal wierzytelność deponenta do banku. Po ogłoszeniu upadłości banku kwota ta może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w ramach postępowania upadłościowego. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości banku.

W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec posiadaczy rachunków bankowych.

 

 

 

W jakim terminie wypłacane są środki gwarantowane ?

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. od dnia zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W przypadkach określonych w art. 36 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji termin 7-dniowy może zostać wydłużony.

 

 

Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane ?

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, tel. 800569341, faks: 22 5830589, e-mail: kancelaria@bfg.pl, strona internetowa: https://www.bfg.pl Wypłat środków gwarantowanych może dokonywać w imieniu i na rachunek Funduszu podmiot uprawniony do reprezentacji lub inny podmiot, z którym Fundusz zawarł umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych, w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

 

 

-> Arkusz informacyjny dla deponentów

IPS-SGB

Klienci banków mogą zadawać sobie pytanie: czy pieniądze, jakie ulokowałem w moim banku, są bezpieczne?

Właśnie dla uniknięcia tego rodzaju wątpliwości i objęcia dodatkowo (obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) ochroną środki pieniężne ulokowane przez klientów w bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej, został stworzony system ochrony instytucjonalnej.

Bank Spółdzielczy w Sztumie od listopada 2015 r. jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), zapewniającego płynność i wypłacalność banku na zasadach określonych w zawartej Umowie Systemu Ochrony SGB w oparciu o Ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Uczestnicy tego systemu w ramach IPS-SGB, zgromadzili fundusze o wartości ponad 200 mln. złotych. Z tych funduszy może być udzielana  pomoc bankom, gdyby wystąpiły u nich problemy z płynnością. Aby znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia problemów z płynnością lub wypłacalnością poszczególnych banków należących do IPS-SGB, Banki dobrowolnie poddają się kontroli swojej działalności przez System IPS-SGB mający na celu ujawnienie sygnałów ostrzegawczych, które także mogą być ujawniane w ramach analizy porównawczej wyników wszystkich uczestniczących w systemie banków.

 

IPS-SGB to silny system ochrony,

który gwarantuje bezpieczeństwo powierzonych nam środków.

 

zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.